slideshow

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ฝึกงานเดือนกุมภาพันธ์ 2552

สัปดาห์ที่1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552
4-6ลาหยุดงานทำบุญร้อยวัน
สัปดาห์ที่ 2
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
จัดทำเอกสารขอเบิกรถ ไปจัดงานอนุบาลที่ราชบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552
ออกงาน Event อนุบาลราชบุรี/นิทรรศการสำหรับเด็ก

สัปดาห์ที่ 3
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
จัดเตรียม ขาตั้งกล้อง ,กล้อง เพื่อนำไปใช้ในวันรับปริญญา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
17-19 ช่วยงานอาจารย์ถ่าย VDO วันงานรับปริญญา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

สัปดาห์ที่ 4
วันที่ 23 กุม๓พันธ์ 2552
ทำหนังสือด้วย pageMaker เรื่องสิ่งพิมพ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
ตัดสติกเกอร์/ชื่อ ตำแหน่งอาจารย์ประจำโปรแกรมเทคโน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
จัดทำโครงการสัมมนาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และ scanรูปภาพนิทานให้น้องเอกประถมวัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ติดสติกเกอร์ชื่ออาจารย์พร้อมตำแหน่ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552
รวบรวมนิทานของเอกปฐมวัย ลงโปรแกรมPake Maker รวมทั้งหมด 18 เรื่อง